Uitnodiging Bijeenkomst wonen en zorg

Bijeenkomst wonen en zorg

We nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst Wonen en Zorg op 3 oktober. Wonen en zorg is in de huidige coalitieperiode 2015-2018 onderdeel van de koers Ruimte voor goed wonen en de regionale woonagenda’s. De provincie zet in op procesondersteuning van specifieke (regionale) voorbeeldprojecten, projecten waar we het verschil kunnen maken. Op de bijeenkomst wonen en zorg komen deze uitgebreid aan de orde. Zoals:

  • Eind 2016 is de monitor Wonen en Zorg afgerond en in regionale bijeenkomsten zijn de resultaten gepresenteerd. De monitor vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van zowel lokale als regionale trajecten. Deze doorontwikkeling heeft onder meer plaatsgevonden in de gemeenten Wijchen, Heumen en Berkelland en de regio Achterhoek.

  • Eind 2016 is de site www.leidraadlangerzelfstandigwonen.nl gelanceerd. Hierop zijn kennis en ervaringen van de afgelopen 10 jaar verzameld en gebundeld.

  • Daarnaast zijn er regionale trajecten gestart rond beschermd wonen in de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Noord Veluwe. Ook hier wordt aan de samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen verder inhoud gegeven.

  • Tenslotte zijn er trajecten rond woontechniek ondersteund. Naast www.woontechniekhulp.nl,  de Rhedense trolley passeert de verdieping van de www.geldersehuistest.nl de revue.

Heb jij ook een project of initiatief wonen en zorg dat je wilt laten zien aan de aanwezigen? Meld jouw initiatief dan aan voor de presentatiemarkt. Er is beperkt plek aanwezig voor een aantal mooie initiatieven.

De kennis en ervaringen uit bovengenoemde trajecten delen de betrokkenen graag met jou op de bijeenkomst wonen en zorg op 3 oktober a.s. We hebben meerdere inleiders die samen vier workshops gaan verzorgen. De 4 workshops zijn:

Workshop 1: Doorontwikkeling langer zelfstandig wonen. Een workshop door Patrick Gering, Anita Lahuis en Andra Kuypers

Workshop 2: Beschermd Wonen. Een workshop door Lennart Homan en Angela van Velden

Workshop 3: Thuistechnologie. Een workshop door Fred te Riet,  Josephiene Dries met Mieke Koot, en Wendy Kuiper met Anita Erkelens

Workshop 4: Nieuwe initiatieven. Een workshop door Rob Hagens,  Annelies Lammers en  Ton Essenstam.

De inleiders die hun projecten presenteren zijn:

Patrick Gering, senior adviseur, BMC:
Samenwerken aan een passend aanbod van wonen en zorg 
We gaan met elkaar in gesprek over de vraag van de inwoners naar wonen en zorg. Hoe ontwikkelt deze vraag zich? Welke partijen zijn aan zet? Hoe kun je met elkaar samenwerken om voor de inwoners een aanbod van woningen, zorg en welzijn te creëren dat past bij hun behoefte? Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden komen de do's en don'ts aan bod.
Lees meer

Anita Lahuis, senior adviseur wonen-welzijn-zorg, Atrivé:
Verbeteren particuliere woningvoorraad: hoe doen wij dat integraal en in tempo?
In de particuliere woningvoorraad is een kwaliteitsimpuls nodig om het wooncomfort en de woonkwaliteit te verbeteren, er zelfstandig te kunnen blijven wonen en de woningen te verduurzamen. Hoe krijgen wij de beweging op gang dat particuliere eigenaren echt hun woning integraal gaan verbeteren en daar tempo in gaan maken? In de regio Achterhoek wordt momenteel onderzocht wat wel en niet werkt bij de huidige aanpak van de particuliere voorraad. En kan een effectieve aanpak elders ook in de Achterhoek ingezet worden?
Lees meer

Andrea Kuijpers, zelfstandig adviseur ADKuijpersAdvies:  
Praktische Tool als toetsingskader voor wonen (met zorg) initiatieven in de gemeente Wijchen
De gemeente Wijchen zocht een praktisch instrument waaraan initiatieven wonen en zorg getoetst kon worden op potentiële haalbaarheid in wijken en dorpen. Een uitgebreid literatuuronderzoek heeft verschillende concrete handvatten opgeleverd waarmee een ieder zelf aan de slag kan om de identiteit van een wijk te bepalen. We weten nu welke meetbare wijk kenmerken ons iets zeggen over de mate van geluk, zelfredzaamheid, sociale cohesie, draagkracht en leefbaarheid. In Wijchen staan we voor de volgende stap om samen met bewoners deze praktische tool te toetsen aan de praktijk.

Lennart Homan, Adviseur bij Bureau HHM:
Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die niet zelfstandig kunnen wonen. De ambitie is om deze mensen in de toekomst zoveel mogelijk Beschermd Thuis te laten wonen. Dit betekent dat er voldoende woningen en goede hulp moet zijn voor deze groep. Wat is er nodig om dit – samen met cliënten, zorgaanbieders en woningcorporaties - te realiseren? De regio’s Achterhoek en de Noord Veluwe zijn hier mee aan de slag. Hoe pakken zij dit vraagstuk aan en hoe doen andere regio’s dit?

Angela van Velden, LINT woon en welzijn:
Van Beschermd Wonen naar ‘weer wonen in de wijk’
Komende jaren komen meer mensen vanuit beschermd wonen weer ‘wonen in de wijk’. Daar is voldoende woningaanbod voor nodig en goede zorg en ondersteuning thuis of in de directe omgeving. Om de woonvraag te kunnen faciliteren, is inzicht nodig in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woonruimte. Daarbij is de inschatting dat er, naast reguliere woningen, ook beschutte woonvormen gewenst zijn met de mogelijkheid om met een groep gelijkgestemden te wonen. Overige voorwaarden en wensen zoals (financiële en psychische) begeleiding, een zinvolle dagbesteding en een sociaal netwerk, zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met de woonopgave. Wat is er nodig om dit – samen met cliënten, zorgaanbieders en woningcorporaties - te realiseren? De regio Rivierenland vertelt. Lees meer

Fred te Riet ook genaamd Scholten, directeur Kicun Advies en Innovatie b.v.:
Woontechniekhulp 4
Wat is woontechniek? Welke technische toepassingen zijn geschikt voor mijn situatie? Wat kost het eigenlijk? Waar kan ik het kopen? Wie installeert de toepassingen? De woontechniekhulp wordt gepresenteerd met een vernieuwde vraagboom, uitgebreide producten met eventuele ondersteunende dienstverlening database, verbeterde zoekroutines. Iedere gemeente en organisatie kan een eigen woontechniekhulp 4 vullen met lokale en regionaal aanbod. Woontechniekhulp is onafhankelijk wat betreft het geven van informatie en adviezen. Lees meer

Wendy Kuiper & Anita Erkelens, van K&E Advies:
Technologie maatwerk- Thuis met dementie
In de pilot Technologie Trolley Rheden is aangetoond dat het uitproberen en gebruik van technologische hulpmiddelen met daarbij ondersteuning bij de juiste keuze, inzet & gebruik bijdraagt aan het fijn thuis wonen van mensen met dementie. Aan de hand van drie scenario’s willen we met u de stappen van pilot naar regulier doorlopen. Hoe kun je ervoor zorgen dat het uitproberen en de begeleiding voor inwoners die dit nodig hebben beschikbaar komt? Uitgangspunt van de scenario’s is de pilot als casus, uitgewerkt aan de hand van interviews met 5 gemeenten & diverse netwerkpartners en gegevens van de regio Achterhoek & Liemers. Lees meer

Josephine/Mieke Koot, GeneratieThuis:
Thuis in Technologie met TOOS
Technologie voor Ouderen, Om-de-hoek-verkrijgbaar en Slim! Dat is TOOS, een praktisch demonstratiehuisje om technologie te demonstreren dichtbij de doelgroep. Dat werkt volgens ons het beste. Zelf proberen, drukken, kijken of draaien. Dan pas krijgt techniek betekenis en waarde.

Rob Hagens en Annelies Lammers - Vivalib Nederland zusterorganisatie van Vivalib Frankrijk:
Evolutief wonen betekent veilig wonen zonder zorgen
Evolutieve woningen zijn zo ingericht dat wanneer je getroffen wordt door bekende verschijnselen die te maken hebben met het ouder worden je je huis niet uit hoeft en toekomstbestendig en zelfstandig onder eigen regie kunt blijven wonen.  Het concept is jaren geleden ontwikkelt op basis van veel onderzoek met ouderen zelf en intussen zijn ook de eerste resultaten in Nederland bekend. De kenmerken van deze woningen zijn met vele partners ontwikkelt en de hoog niveau techniek is zeer innovatief en consument gestuurd.

Ton Essenstam, Voorzitter, Stichting Sprenghen Parc:
Noodzaak van levensloopbestendige woningen met extramurale zorg
De komende 7 jaar gaat de ‘'Zilveren Golf” (de “babyboomers”) in Nederland drastisch toenemen van 4.200.000 in 2017 naar 5.800.000 inwoners in 2025. Deze groei gaat een sterk effect hebben op het gebied van levensloopbestendig wonen en extramuralisering van zorg. Dit vraagt om nieuwe, innovatieve projecten op het gebied van Wonen en Zorg. Het Sprenghen Parc is zo’n voorbeeld waarin woon- en zorgmogelijkheden op een slimme manier bij elkaar zijn gebracht.       

Henk Nouws, adviseur en eigenaar Ruimte voor Zorg:
Monitor Wonen-Zorg 2016-2046: van twee werelden naar één wereld
Mensen met een intensieve zorgvraag wonen steeds vaker zelfstandig. Wat betekent dat voor onze woningen en wijken en welke rollen zijn weggelegd voor onze maatschappelijke organisaties? Kunnen we het aan, ook met de toenemende vergrijzing? En zitten we op de goede weg of moet het roer radicaal om? Lees meer

Lees hier een interview met Patrick Gering en Sylvia Lambrichs over Langer zelfstandig wonen

Lees hier een interview met Lennart Homan en Els Birkenhäger over beschermd wonen

Lees hier een interview met Henk Nouws en Sietske Heddema over monitor Wonen en Zorg.