Uitgestoken hand naar woningzoekenden

Peter Kerris July 08, 2019 13 comments
Foto: voormalige ING pand in Arnhem
Foto: voormalig ING pand in Arnhem

Provincie wil Actieplan Wonen

Ze moeten worden verloot, de 78 appartementen in het oude ING-pand in Arnhem, zoveel interesse is ervoor. In de regio Food Valley was het koophuizenaanbod nog nooit zo laag. En in het Rijk van Nijmegen vinden gemeenten dat de bouwproductie van projectontwikkelaars snel omhoog moet.

De Gelderse woningmarkt is oververhit. Wie al een huis heeft kan het waarschijnlijk met forse overwaarde verkopen. Tegelijkertijd komen starters steeds moeilijker aan een huis, zijn er lange wachtlijsten in de sociale huur en is er te weinig aanbod voor mensen die een tijdelijke woning nodig hebben.

In tien jaar moeten er tienduizenden woningen bij worden gebouwd in Gelderland. En uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat zelfs dan de woningvraag in Nijmegen nog enorm is. Een maand geleden ging ik als gedeputeerde Wonen voor de provincie Gelderland aan de slag. Het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” blaakt van ambitie op dit thema. Ik ook! In het akkoord is voor de komende vier jaar fors geld vrijgemaakt om de woningnood aan te pakken. Provincie Gelderland staat zij aan zij met woningzoekenden, of je nu tijdelijke huisvesting zoekt of een plek waar je kinderen groot kunnen worden. We staan zij aan zij met gemeenten, die nog te vaak te weinig hulp ervaren bij de woningbouwopgave. En we staan zij aan zij met woningcorporaties, die alle sociale huurwoningen gasvrij moeten maken en tegelijkertijd nieuwe huizen bij moeten bouwen.

Maar het moet niet alleen gaan over nieuwe woningen. Op plekken waar de vraag naar nieuwbouw kleiner is willen we samen met inwoners, gemeenten en corporaties kijken naar hoe we bestaand vastgoed beter kunnen benutten door het ombouwen en verbouwen tot woningen. Samen met inwoners, gemeenten en de woningcorporaties in Gelderland wil ik mij sterk maken voor een Actieplan Wonen, met de juiste huizen op de juiste plek. Geen discussie meer over hoeveel woningen wie nou eigenlijk mag bouwen, maar de mouwen opstropen en aan de slag. De provincie kan daarin helpen door knelpunten weg te nemen. Kunnen we betere regels maken waardoor effectiever gebouwd kan worden? Kunnen we gemeenten helpen met Ontwikkelteams, die kennis over procedures en nieuwe technieken zoals flexwoningen kunnen delen? Kunnen we met behulp van de Techniekpacten sneller vakmensen opleiden om mee te werken aan bouwprojecten?

We nodigen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers, maar ook onderwijsinstellingen en bouwbedrijven uit om samen met ons antwoord te geven op deze vragen. Alles met in het achterhoofd dat we gaan bouwen voor wat er daadwerkelijk nodig is. Voor een woningmarkt die in balans is, waarop de starter, de doorstromer, de huurder en de koper een fijn huis kunnen vinden. De provincie reikt u de hand. Steekt u met ons de handen uit de mouwen?

Peter Kerris
Gedeputeerde Werk en Wonen voor de provincie Gelderland

Dit opiniestuk is geplaatst in dagblad De Gelderlander van zaterdag 6 juli 2019.

13  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
kees van der koppel July 09, 2019

En als je dan plannen maakt om een vervallen pand te verbouwen tot woning dan gaat de gemeente je tegen werken om iets moois van te maken .

theo van der heijden July 09, 2019

In ieder geval het proberen waard, er moet wat gebeuren voor de woningzoekenden. Niets doen kan niet meer.

Geert Lensink July 09, 2019

klop ook eens aan in Den Haag. Door de heffingen die het rijk de woningcorporaties heeft opgelegd waren de corporaties niet in staat om tijdens de crises de bouwproductie op te voeren en daardoor vakmensen te behouden voor de bouwbedrijven. Het rijk gaat de woningcorporaties nog verder de financiële duimschroeven aandraaien en tegelijkertijd de corporaties verplichten om te investeren in gasloos en energiezuinig maken van woningen. Daardoor stijgen de huren en komen huurders in de problemen want de inkomens blijven achter.
De 80 miljoen van de provincie lijkt een groot bedrag maar vergeleken met wat woningcorporaties moeten ophoesten richting Den Haag valt dat nog wel mee. En wat naar Den Haag gaat kan niet ge-investeert worden in woningen in Gelderland.
Verder: in het artikel staan geen gewenste resultaten die getoetst kunnen worden dus meer dan het tonen van goede wil is het niet.

Mireille July 10, 2019

De uitnodiging aan alle stakeholders is een goede insteek. Toch mist dit betoog een integrale aanpak en doorkijk naar klimaatadaptatie waar gedeputeerde Kerris ook verantwoordelijk voor is. Juist te midden van alle transities moet hetgeen wat je nu bouwt toekomstbestendig zijn voor de komende 60 jaar. In lijn met de rijksopgaven met een focus op gezondheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Dat is zo complex dat de overheid randvoorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen moet stellen. Daarmee voorkom je dat je een toekomstige generatie opzadelt met problemen die nu al te voorzien zijn (wateroverlast bij hoosbuien, hittestress door traditionele ontwerpen, voorkomen verdroging met bodemdaling en scheuren in huizen als gevolg). Ga voor duurzame ontwerpen die rekening houden met alle transities zoals de combinatie van zonnecellen EN bomen ter voorkoming van hittestress, circulair materiaal gebruik etc. Door van tevoren goed na te denken met de sector en stakeholders in (semi) overheid kan je tot een integrale aanpak komen die woningen en wijken creëert waar iedereen graag de rest van zijn leven blijft wonen.

kees van der koppel July 10, 2019

De provincie reikt U de hand . Bij wie en waar moet ik zijn dan . Ik hoor graag ,kees@vdkoppel.nl

Marieke Kassenberg July 10, 2019

De provincie gaat aan de slag met het opstellen van een actieplan voor de woningbouw. In dat plan komen concrete instrumenten te staan, bijvoorbeeld over extra capaciteit, of versnelde procedures. Dat moet ervoor zorgen dat gemeenten, bouwers en corporaties werkelijk sneller woningen kunnen toevoegen. Hoeveel sneller dat kan en hoeveel meer woningen nodig zijn bepalen we natuurlijk samen met onze partners. We willen dat actieplan dit jaar opstellen. Voor corporaties is het dan belangrijk dat ze het geld hebben om te investeren. Wij blijven daarom samen met hen lobbyen voor de afschaffing van de verhuurdersheffing.
Bij het bouwen gaat het ook om de kwaliteit van de woningen. We willen niet bouwen aan de problemen van de toekomst. Leefbaarheid, gezondheid, de juiste plek zijn allemaal belangrijk. We zullen steeds integraler naar opgaven moeten kijken en ook integrale plannen moeten (laten) maken. Overigens zonder dat het zo ingewikkeld wordt dat de snelheid eruit gaat. Onze verordening die aangepast wordt aan de nieuwe omgevingsvisie kan een rol gaan spelen in deze planvorming. Maar ook hier strekken we de hand uit naar partijen die hier goede ideeën over hebben en samen met ons willen optrekken.

Christa Jakobs July 11, 2019

Beste Kees van der Koppel, ik heb u een mail gestuurd. Met vriendelijke groet

PeterR July 14, 2019

Het is een blamage voor het politieke systeem dat een bestuurder het in deze tijd nog aandurft om met dit soort prietpraat te komen, en dat hij daar in de bestuurlijke bubbel nog mee wegkomt ook.

Is er woningnood? Zeker.

Maar gaat dit soort stoere taal het probleem oplossen? Zeker niet, en dat weet u ook wel.

Woningnood is gewoon wiskunde, de resultante van vraag en aanbod op de woningmarkt. Mainstream politici buitelen nu over elkaar heen in daadkracht om de aanbodkant aan te pakken, maar ze weigeren categorisch om over de vraagkant te praten. Maar de oorzaak van het probleem zit juist bij de vraag en het is godsonmogelijk om het op te lossen zonder stevige maatregelen aan die kant.

En waar komt die vraag dan vandaan? De cijfers van het CBS laten aan duidelijkheid niets te wensen over: sinds het jaar 2000 is het aantal mensen met een eerste- of tweede-generatie migranten-achtergrond gestegen met 1.3 miljoen, het aantal autochtonen met slechts iets meer dan honderddduizend. Procentueel heeft Nederland nu ruim 12 procent eerste- en 11 procent tweede-generatie immigranten – in totaal bijna een kwart van de bevolking. In 2000 was dat nog 17.6 procent.

Vertaald naar woningen: het totaal aantal huizen in Nederland is iets meer dan 7.8 miljoen, en als je daar 23 procent van neemt kom je op ruim 1.7 miljoen woningen. Het huidige tekort bedraagt 1 miljoen, dus reken maar uit waar we zouden zijn zonder massa-immigratie.

Trekken we de lijn even door naar de toekomst: het potentieel aan immigranten is onbegrensd (half Afrika), hoeveel er binnenkomen wordt bepaald door politieke keuzes, en dus door het electoraal evenwicht. Daarbij wijst alles erop dat mensen met een migranten-achtergrond meer dan gemiddeld geneigd zijn om de grenzen open te gooien. Anders gezegd: immigratie versterkt zichzelf. Niet alle migranten hebben natuurlijk al stemrecht, maar ik denk dat ze op dit moment al een doorslaggevende rol spelen bij de weigering van vooral links om een publiek debat over de kwestie aan te gaan. Het moment is niet ver meer weg dat het er helemaal niet meer toe doet wat autochtone Nederlanders vinden, immigranten zullen de ontwikkelingen bepalen.

Wat er daarna gebeurt laat zich raden: Nederland krijgt geen 18, 19 of 20 miljoen inwoners, maar eerder 100 of 200 miljoen – als er voor die tijd tenminste geen burgeroorlog uitbreekt.

Ben ik nu een racist, een vreemdelingenhater, het standaardframe dat links oplegt aan iedereen die iets over immigratie zegt? Als ik laf was zou ik een verontschuldigend verhaal houden: dat ik tot voor kort zelf links was, en altijd een voorstander ben geweest van ontwikkelingshulp. Beide waar, maar het is niet relevant, en ik ga me niet verontschuldigen voor het feit dat ik koel en zakelijk de feiten op tafel leg, en er een beargumenteerde mening bij heb.

De bottom-line: de woningnood is niet op te lossen zonder harde immigratiestop (veel harder dan nu, en zeker veel harder dan wat links wil). En woningnood is niet het enige probleem met immigratie. Wat voor mij vooral telt is dat al die woningen een verwoestende invloed zullen hebben op het landschap, de ziel van mijn bestaan. Voor anderen is het probleem economisch, ze moeten met de hele wereld concurreren om een hongerloontje, voor weer anderen gaat het om sociale veiligheid of verlies van cultureel houvast. Maar wat hun bezwaren ook zijn, miljoenen Nederlanders moeten hun dromen opgeven om ruimte te maken voor immigranten.

Als u daar tegenover de belangen van 'vluchtelingen' wilt stellen, ga uw gang, ik popel om erover in debat te gaan. Maar om te beginnen geloof ik geen seconde meer dat de voorstanders van immigratie daar ethische motieven bij hebben. Als je tussen de regels door leest komt er van alles langs: sociale pressie (deug ik wel voldoende), minachting voor mensen die nog wel waarde hechten aan plek of culturele context ('deplorables'), electorale motieven (immigranten stemmen overwegend links), conceptueel metafysische politieke bespiegelingen (de natiestaat die weg moet omdat hij tot oorlog zou leiden), prestigeoverwegingen (hoe meer inwoners hoe Belangrijker je bent), lifestyle (migranten als 'verrijking' van de samenleving), en simpelweg plat financieel eigenbelang.

Dat er op hoog niveau heel andere belangen spelen dan mensenliefde bleek wel uit recente uitspraken van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, die in de Volkskrant helemaal uit zijn dak ging over die 1 miljoen nieuwe woningen: 'het optimisme van de Wederopbouw is terug'. Eindelijk kunnen we weer Bigger Than Life vergezichten bouwen, voor de Nieuwe Mens, naar ons eigen evenbeeld. Alsof de Wederopbouw niet grotesk is mislukt.

Laat ik helder zijn, ik betwist niemands recht om warme gevoelens te krijgen bij torenflats zover het oog reikt, hoe geschift ik dat zelf ook vind, en hoe disfunctioneel ze in de praktijk ook uitpakken. Maar lieg er niet over, erken dat uw motieven egocentrisch zijn, en hou op mensen te criminaliseren die evengoed voor hun belangen opkomen, want nog los van het schandelijke cynisme dat daaruit spreekt, dat trucje is uitgewerkt, en het heeft tot een explosieve maatschappelijke tweedeling geleid.

De politieke ontwrichting van deze tijd kan moeilijk beter worden geschetst dan dat ik mijn hele leven panisch ben geweest voor rechts, tot ik me realiseerde dat ik een nog veel grotere hekel had gekregen aan links. De arrogantie, de betweterigheid, en het totale onvermogen van de 'progressieven' om zich in te leven in anderen, ik word er kotsmisselijk van en ik wil met die hele ingeteelde kliek niets meer te maken hebben, wat verder ook het alternatief moge brengen.

Als u vindt dat ik een verkeerd beeld schets, prima: antwoord hier, en laten we hier en nu de kiem leggen voor het debat dat al 50 jaar geleden op een fatsoenlijke en inhoudelijke manier had moeten worden gevoerd, nog voor Wilders en Baudet het thema oppakten met soms nogal ranzige associaties.

Leiderschap is niet het houden van een stoer verhaal dat goed valt in de bestuurlijke bubbel, leiderschap draait om te beginnen om realisme en het vermogen koel en zakelijk problemen te analyseren. En politiek leiderschap vraagt daarbij nog om het vermogen in te zien dat mensen gewoon legitiem verschillende belangen kunnen hebben en dat je geen massamoordenaar hoeft te zijn om bezwaar te hebben tegen ongebreidelde immigratie.

(En ja, ik heb bij de laatste verkiezingen op Forum voor Democratie gestemd)

Peter Kerris July 15, 2019

Geachte PeterR, dank voor uw reactie. Ik deel uw analyse van de oorzaken van woningnood niet. Gelderland heeft te maken met een veranderende gezinssamenstelling (meer eenpersoonshuishuidens), een trek vanuit de Randstad, oplopende bouwkosten en een tekort aan vaklui. Maar wat de oorzaken ook zijn, we staan voor een grote uitdaging staan om de woningbouw te versnellen en de woningmarkt in balans te brengen. Daar wil ik me graag voor inspannen.

PeterR July 15, 2019

@Peter Kerris

Uw antwoord zegt iets over uw analytisch vermogen, namelijk dat dat ontbreekt:

1. De trek uit de Randstad is, zoals u zelf min of meer aangeeft, het gevolg van de hoge woningprijzen daar. En waar komen die hoge prijzen vandaan? Juist, van de grote vraag als gevolg van de bevolkingsgroei. Oplopende bouwkosten, zelfde verhaal, kwestie van vraag en aanbod.

2. Veranderende gezinssamenstelling speelt een rol in de kwantitatieve vraag, maar:
a. Die factor is veel kleiner dan de bevolkingsgroei. Ik moet hier zelf wat rekenen, want ik kan de cijfers niet rechtstreeks vinden op de site van het CBS, maar ik kom op een daling van 2.30 naar 2.15 personen per huishouden tussen 2000 en 2017. Dat zou dan verantwoordelijk zijn voor een groei van 450.000 huishoudens, terwijl de bevolkingsgroei verantwoordelijk is voor 600.000 extra huishoudens. Bronnen en rekenwijze op aanvraag beschikbaar.
b. Aan het kleiner worden van huishoudens zit een logische limiet, terwijl immigratie oneindig is en de natuurlijke neiging heeft te escaleren. En daar draait mijn hele betoog om.
c. Aan immigratie kun je iets doen, aan de veranderende gezinssamenstelling niet. Je kunt mensen niet dwingen te gaan samenwonen, je kunt je wel afvragen of het logisch is om eindeloos mensen toe te laten in een land dat al tot de dichtstbevolkte ter wereld behoort.

De bottom line: links zal nooit, maar dan ook echt nóóit, erkennen dat immigratie een factor is in welk probleem dan ook. Ik kan daar twee redeneringen bij bedenken:
A. Voor links is immigratie inherent iets om na te streven, om de 'tussen-de-regels-door'-redenen die ik hierboven heb gegeven. Dus zelf willen ze het probleem niet zien.
B. Links is doodsbang dat een publiek debat de groeiende scepsis ten aanzien van migratie zal voeden. Alleen: u bent te dom om te zien dat u precies het tegenovergestelde bereikt van wat u denkt te bereiken. Voor mezelf sprekend, ik heb niks persoonlijks tegen migranten (ook niet tegen 'gelukszoekers', je kunt niemand verwijten geluk te zoeken), maar de gevolgen van immigratie zijn gigantisch, en als iedere poging tot een normaal debat daarover met grof verbaal geweld wordt doodgeslagen ('populisten!', 'fascisme!'), speelt er blijkbaar iets heel anders. En dan ga ik het onderscheid niet meer maken tussen echte vluchtelingen en voetsoldaten van de kosmopolitische samenleving. Grenzen dicht, doei.

Omvolking December 17, 2019

Waarom kijken jullie weg voor de discussie over (en relatie tussen) woningnood en massa-import?

Marieke Kassenberg December 17, 2019

De provincie gaat niet over immigratie en emigratie. Onze opgave is om samen met alle partners alle Gelderlanders of mensen die hiernaartoe willen verhuizen op een goede manier te huisvesten. Om te weten hoe groot onze opgave is maken we prognoses, kijken we naar de vraag die er is, naar type huizen waar behoefte aan is, naar leeftijdsgroepen en gezinssamenstellingen. We kijken inderdaad niet naar afkomst of herkomst omdat dit geen inhoudelijk relevant gegeven is bij het huisvestingsvraagstuk.
Ik vind de termen omvolking en massa-import overigens op geen enkele manier bijdragen aan een discussie over de oorzaken van de hoge woningdruk. Die termen hebben wat mij betreft een negatief frame zodat neutraal praten over oorzaken en gevolgen niet mogelijk is.
Wij werken aan een actieplan wonen voor iedereen die in Gelderland een woning nodig heeft.

PeterR December 22, 2019

@Marieke Kassenberg

De jongste prognoses van het CBS suggereren dat in 2060 39 procent van de bevolking een migratie-achtergrond zal hebben (waar dat nu nog 24 procent is), en er is geen enkele aanwijzing dat de groei daarna zal stoppen. Wat is er meer nodig om de term 'omvolking' een feitelijke basis te geven?

U vindt de term 'op geen enkele manier bijdragen aan een discussie over de oorzaken van de hoge woningdruk', en daar zou ik het op zich nog wel mee eens kunnen zijn, ware het niet dat er op dit moment überhaupt geen discussie wordt gevoerd over de oorzaken van de hoge woningdruk - niet in de politiek tenminste. Er wordt alleen gesproken over een veronderstelde oplossingsrichting: bouwen, bouwen, bouwen.

Maar hoe realistisch is die oplossing? De recente prognoses van het CBS suggereren ook dat er tot 2060 nog 2,2 miljoen mensen bijkomen, dat is nog eens minimaal een miljoen woningen bovenop de huidige tekorten. Wat de cijfers daarbij laten zien is dat de krimp die ooit werd voorspeld volledig buiten beeld is geraakt. Alleen als je heel optimistisch door je oogharen kijkt zou er misschien ergens in de volgende eeuw een stabilisatie kunnen optreden, als we heel ver over de 20 miljoen inwoners zitten.

Maar het CBS zegt ook dat, nu de groei alleen nog het gevolg is van immigratie, er eigenlijk geen peil meer op te trekken valt. Gegeven het feit dat het potentieel aan immigranten onbegrensd is, is er per definitie maar één manier om de groei te stoppen, en dat zijn politieke maatregelen tégen verdere immigratie.

U hebt dus de keus tussen óf ergens een grens trekken, óf een oplossing te bieden voor de woningbouw die bestand is tegen een vrijwel oneindige bevolkingsgroei. U kunt dat een theoretische exercitie vinden, maar vooralsnog heeft het CBS de afgelopen week een draai gemaakt in de richting die ik een paar maanden geleden al had voorspeld, dus wie hier ook gek is, ík ben het in elk geval niet.

Ik weet niet wat uw rol is in het geheel (wat op zich typisch is, u bent geen gekozen volksvertegenwoordiger, en ambtenaren zouden zich op de vlakte moeten houden over politieke kwesties), maar van het openbaar bestuur mogen we verwachten dat het op een realistische manier nadenkt over ontwikkelingen. U lijkt me niet geneigd het stopzetten van immigratie als mogelijkheid te overwegen, dus dan wordt de vraag: waar moeten al die woningen komen? Woningnood is al een probleem zo lang als ik leef en dat is al een tijdje. Waar je ook probeert te bouwen, er komt altijd protest, dus je raakt aan een fundamenteel belang van heel veel mensen. U doet net alsof het draait om lief zijn voor elkaar, maar voor wie u ook lief probeert te zijn, niet voor díe mensen. Bent u lief voor vluchtelingen die in hun bestaan worden bedreigd? Een substantieel deel van de immigranten bestaat niet uit vluchtelingen, maar uit expats die in hun land van herkomst ook niets tekort komen. Waarom weegt hun belang zwaarder dan dat van autochtone Nederlanders?

Intussen zullen de fysieke mogelijkheden van Nederland eerder kleiner worden dan groter. Progressief links, de stroming die het meest hartstochtelijk pleit voor open grenzen, loopt ook voortdurend te miepen over klimaatverandering, en op zich ben ik het op dat punt dan wel weer met hen eens, maar het staat vast dat de stijging van de zeespiegel voorlopig niet gestopt zal worden. Kan Nederland al zijn grond wel vasthouden? Wat zijn de konsekwenties voor de veengronden, die nu al aan het inklinken zijn? Gaat u dat misschien oplossen door op de zandgronden te bouwen, oftewel door heel Natura2000 de nek om te draaien, in weerwil van alle theater van de afgelopen maanden?

Vragen, vragen, vragen, met als constante dat de politiek het categorisch vertikt om zelfs maar een begin van een inhoudelijke reactie te geven. Het enige dat vast lijkt te staan is dat er op geen enkele manier mag worden getornd aan immigratie als de onderliggende oorzaak van het probleem, en dan ga je je onwillekeurig toch afvragen: zijn politici aliens, een bezettingsmacht die bezig is de grond rijp te maken voor een invasie van buiten? Of wordt er op de achtergrond wellicht met envelopjes geschoven om de bouwmaffia aan het werk te houden, en is dat waarom voormalig CdK Clemens Cornielje ooit waarschuwde dat de onder- en bovenwereld zich aan het vermengen zijn?
Het enige dat ik nog zeker weet is dat ik het ooit onkreukbaar geachte politiek systeem tot op de fundamenten ben gaan wantrouwen. Er klopt gewoon iets niet.

U suggereert dat u niks kúnt doen omdat immigratie geen kwestie is waar de provincie over gaat, maar uw inzet moet zijn wat de Gelderse bevolking wil, en dan kan ik u in het opbouwen van de druk op de landelijke politiek best wat suggesties aan de hand doen:
a. Organiseer een high profile publiek debat over welke kant het uit moet met de immigratie in Nederland. Een enquète van het radioprogramma Standpunt.nl suggereerde de afgelopen week dat 95 procent van de bevolking niet gelooft dat Nederland een groei naar 20 miljoen mensen aankan. Geloof me, als dat de uitkomst wordt van een provinciaal debat, dan zal de landelijke politiek daar iets mee moeten doen.
b. Laten politici zelf stelling nemen in deze kwestie.
c. Gedeputeerden gaan prat op hun lijntjes naar Den Haag, en soms lijkt het alsof dat het enige is waarop ze worden geselecteerd. Gebruik die dan eens.
d. In het uiterste geval kunt u nog de botte bijl hanteren: wie geen Nederlands paspoort heeft maakt geen kans op een woning in Gelderland, of hooguit voor 5 jaar, voor studenten. Ook dat signaal zal de landelijke politiek niet kunnen negeren.

De vraag is dus niet wat u kunt, maar wat u wilt. Geef de onderliggende oorzaak van het woningtekort 10 procent van de daadkracht die u nu wilt besteden aan bouwen en we komen misschien ergens.

Cookie settings