Rapportage: Wonen in Gelderland 2017

ProfielfotoModerator forum November 14, 2017 0 comments

Een goede plek om te wonen, voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat is wat wel als provincie voor ogen hebben. Ieder jaar verschijnt een monitoringsrapportage over de Gelderse woningmarkt. In deze bijlage bij de begroting geven we weer op welke wijze de provincie Gelderland bijdraagt aan gezonde en toekomstbestendige woonplekken, en binnen welke context we daar samen met onze partners aan werken.

Verandering in woningvraag

Er komen grote veranderingen op ons af in samenstelling van de bevolking die zorgen dat de woonwensen veranderen (zie 2.3) . Meer ouderen, meer mensen die zorg nodig hebben en meer kleine huishoudens. Een groeiende groep huishoudens zit qua inkomen tussen servet en tafellaken: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een passende koopwoning. Voor die groep zijn te weinig middeldure huurwoningen beschikbaar. Betaalbaarheid is dus niet alleen een zaak van de laagste inkomens (zie 1.1). De druk op de sociale huurmarkt is nu nog hoog, maar op termijn wordt die vraag minder.

Ontwikkelingen op de woningmarkt

De perspectieven om de opgaven aan te pakken zijn goed, al zijn de verschillen per regio groot. De woningmarkt zit in de lift: de nieuwbouwproductie neemt toe, net als het aantal verkopen. Woningen worden ook sneller verkocht (zie 1.1.). De verleiding om snel te bouwen om aan de actuele vraag te voldoen en tekorten te voorkomen is groot. Uit het recente verleden weten we dat de ontwikkelingen onzeker zijn. Dit vraagt dus om flexibiliteit en innovatie in zowel planvorming als woonvormen (zie 1.3).

Ontwikkelingen in de regio’s

De balans zoeken tussen de onzekerheid van de markt, de grote regionale verschillen en de vraag naar de juiste woningen op korte termijn, is het uitgangspunt voor de gesprekken die we nu voeren in regio’s over de woonagenda’s. Afgelopen voorjaar hebben wij de gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen uitgedaagd de veranderingen in bevolking en woonwensen te vertalen naar opgaves voor de regio. De (sub)regio’s Arnhem, Nijmegen en Stedendriehoek werken onder begeleiding van een procesregisseur hun opgaven uit, de Liemers heeft recent haar kwalitatieve woonagenda afgerond.

In hoofdstuk 3 kunt u lezen welke concrete voortgang de regio’s boeken. Enkele voorbeelden: door ruimte te bieden in het woningbouwprogramma en samenwerking tussen partners te ondersteunen zijn we in Gelderland zeer succesvol bij het huisvesten van statushouders. Ook ondersteunen we zorgpartijen bij de samenwerking waardoor het aanbod van wonen en zorg steeds beter aansluit op de vraag. We zien ook dat in de regio’s FoodValley en Arnhem en Nijmegen middeldure huur onderdeel wordt van de woonagenda.

De regionale processen vragen veel aandacht en tijd van alle betrokken partijen. Met gemeenten die hierdoor belemmeringen ervaren om nu de goede woningen te realiseren, zijn we in gesprek om een voorschot te nemen op nieuwe regionale afspraken. Uiteraard is het hierbij van belang dat het de juiste, toekomstbestendige woningen zijn.

Het moet gebeuren in de bestaande woningvoorraad

De opgaven moeten we vooral realiseren in de bestaande woningvoorraad. 85% van de woningen die we op de lange termijn nog nodig hebben staan er nu al. Het aanpassen van bestaande woningen en buurten is daarom de grootste opgave. Naast sloop- en nieuwbouw gaat het vooral om het verduurzamen van woningen. In de Achterhoek ondersteunen we de ontwikkeling van een strategie om particuliere woningen toekomstbestendig te maken. Ook ondersteunen we gemeenten bij transformatie van leegstand vastgoed. Vanuit het programma SteenGoed Benutten hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan het Helix gebouw in Arnhem.

Duurzaamheid

Het verduurzamen van de bestaande woningen is een belangrijke opgave (zie 1.2). Bij nieuwbouw verwachten we dat partijen het maximale doen om te zorgen dat we die opgave voor de toekomst niet nog groter maken. We ondersteunen gemeenten gericht met onder andere een masterclass hoe ze in tenders voor nieuwbouwprojecten de lat hoger kunnen leggen dan wettelijk vereist. Gemeenten kunnen daarmee anticiperen op het uit de wet schrappen van de aansluitplicht voor aardgas en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen.

Bij het verduurzamen van de bestaande woningen hebben we de afgelopen jaren vooral succes geboekt bij het de woningen van corporaties. Voor de particuliere voorraad moet we nog grote stappen maken. In het kader van het Gelders Energie Akkoord doen we dat bijvoorbeeld in vijf gemeenten onder de noemer De wijk van de toekomst.

Ruimte voor groei

Ook is er nog ruimte voor groei en nieuwbouw. Die groei is niet gelijk verdeeld over de provincie. Dit leidt tot grote verschillen in opgaven: In de FoodValley zijn nog afspraken nodig over de kwaliteit en diversiteit van uitbreidingswijken die nodig zijn om de groei op te vangen. In de Achterhoek zijn veel plannen geschrapt en proberen gemeenten de beperkte uitbreidingruimte zo strategisch mogelijk in te zetten. Andere regio’s zitten er qua groeiperspectief tussenin.

Duidelijk is dat we mee moeten bewegen met veranderingen in woningvraag. We gaan met beleggers, banken en andere nieuwe partijen aan tafel om goed in te kunnen spelen op deze veranderingen. We houden uw Staten op de hoogte via de bijlagen bij Voorjaarsnota en Begroting. Waar mogelijk betrekken wij u bij de verdere doorontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door het bijwonen van de door ons georganiseerde kenniscafés.

Download hier de bijlage bij de begroting
De laatste cijfers zijn te vinden in de Woningmarktmonitor Gelderland

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...